Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Kaszycach

Deklaracja dostępności

           Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
      Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej.

Wstęp

          Szkoła Podstawowa im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
       Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Kaszycach o nazwie spkaszyce.szkolna.net

Data publikacji strony internetowej: 2017.11.21
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022.09.12

Status pod względem zgodności z ustawą

               Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
4. Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że są publikowane od wielu lat.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04
            Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

               Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

            W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej spkaszyce@interia.pl

        Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:(16) 672 20 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
            Koordynator: Waldemar Wereda

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa im. Pułkownika Czesłąwa Mączyńskiego powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

          Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa w Kaszycach zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa w Kaszycach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna

             Budynek Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach.
1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne, wejście boczne, oraz wejście do sali gimnastycznej. Wejście główne i boczne są na poziomie chodnika i są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do sali gimnastycznej jest ograniczone kilkoma schodami.  Budynek jest wielokondygnacyjny, ilość schodów pomiędzy parterem a pierwszym piętrem i wąska klatka schodowa uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim między kondygnacjami.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Jedna toaleta  na parterze jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Budynek posiada krzesełko schodowe umożliwiające wjechanie osobie niepełnosprawnej z korytarza szkolnego na parterze do sali gimnastycznej w bocznym skrzydle budynku.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych dla niesłyszących. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Ułatwienia dostępu do przeglądania strony internetowej znajdują się na pasku narzędziowym u góry strony. Są to:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • możliwość pomniejszenia liter
  • zmiana tła

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Banery boczne

Biuletyn Informacji Publicznej